Criteria Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds (GVMF):

 

400 jaar Karakter. 400 jaar Vakmanschap. 400 jaar Grolsch. Ter gelegenheid van de verjaardag van Grolsch is het zogenoemde Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds in het leven geroepen. Het fonds heeft als doel om het 'Vakmanschap' in de meest brede zin van het woord in Twente en de Achterhoek te ondersteunen op het gebied van het bevorderen van ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid en karakter.

 

Met het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds wordt ieder jaar een bijdrage geleverd aan regionale projecten/initiatieven ter bevordering van sociale en economische groei in de regio.

Met het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds wil Grolsch haar regionale betrokkenheid extra benadrukken. Het fonds is niet ter vervanging van andere sponsorregelingen, maar juist bedoeld als extra stimulans voor Twente en de Achterhoek.

 

Binnen het fonds is nadrukkelijk aandacht voor lokaal Ondernemerschap. Vakmanschap/Meesterschap en Karakter staan centraal, maar om sponsoraanvragen adequaat te behandelen - en zeker te zijn dat deze voldoen aan het Grolsch DNA - zijn vier criteria vastgesteld waarop deze beoordeeld worden. Intentie is om de initiatiefnemers te prikkelen om binnen de gestelde kaders op eigen wijze invulling te geven aan de aanvraag. Dit instructiedocument biedt de handvatten waarop aanvragen beoordeeld moeten worden en hoe het fonds moet opereren.

 

Doelgroep

Ondanks de vastgestelde criteria is geprobeerd het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds bewust breed te houden. Grolsch wil geen doelgroepen en projecten uitsluiten, maar ingediende aanvragen moeten wel weer passen bij het zogenoemde DNA van Grolsch. Daarom is een aantal harde criteria opgesteld. Hierdoor hebben we binnen het beoordelingsproces de zekerheid dat ingediende projecten niet alleen passen bij Grolsch, maar dat deze projecten tegelijkertijd ook het huidige imago en de kernwaarden van Grolsch verstevigen. Doelgroep van het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds is de regio Twente en de Achterhoek.

 

 

Vier criteria

Het moet gaan om een project en/of initiatief dat plaatsvindt in Twente en/of de Achterhoek. Het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds biedt financieel steun aan initiatieven welke bijdragen en/of voldoen aan de volgende vier criteria ter bevordering van de sociale en economische groei in de regio:

 

1. Ondernemerschap

De Grolsche bierbrouwerij is prachtig gelegen in het gebied tussen Boekelo en Usselo. Het is een praktische uitvalsbasis vlakbij weg-en waterverbindingen. Grolsch voelt zich hier thuis, net als heel veel medewerkers van de brouwerij. Grolsch vindt haar thuisgebied in het Oosten erg belangrijk en wil een waardevolle bijdrage aan de lokale economie. De brouwerij wil de sociale en economische groei in de regio stimuleren. Lokaal ondernemerschap staat hierbij hoog in het vaandel. Projecten en/of initiatieven die bij het Grolsch Vakmanschap Fonds worden ingediend moeten het stimuleren van lokaal ondernemerschap daarom ook in zich dragen. Denk hierbij aan kernbegrippen zoals ondersteuning, samenwerking, aansluiting en advisering. Wat draagt het project en/of initiatief lokaal bij?

 

2. Innovatie

Grolsch steunt op 400 jaar ervaring. Grolsch is trots op een boeiend verleden en koestert dat. Tegelijkertijd wordt ons bier gebrouwen in één van de meest moderne brouwerijen. Traditie en vernieuwingsdrang gaan bij Grolsch hand in hand. Ingediende projecten moeten bijdragen aan het innovatieve karakter van Grolsch. Het initiatief moet een innovatief karakter, element of vernieuwde factor bevatten.

 

3. Duurzaamheid

Grolsch staat voor verantwoord alcohol gebruik, veiligstellen van de beschikbaarheid van water en gebruik reduceren, hergebruik afval maximaliseren en reduceren C02. Indieners van een aanvraag moeten in hun voorstel aangeven welke duurzaamheid-maatregelen zij hebben genomen en waar de organisatie voor staat. Hoe duurzaam is het project, welke maatregelen zijn genomen en/of worden aangepakt. En welke elementen van Grolsch komen overeen met het ingediende project?

 

4. Karakter

Grolsch is uniek en heeft een eigen kijk op de wereld en bier brouwen in het bijzonder. In 400 jaar hebben allerlei bijzondere karakters hun eigen draai aan de organisatie gegeven. Mannen als Peter Cuyper, Willem Neerveldt en Theo de Groen drukten zo hun eigen stempel op Grolsch. Het waren talenten, ondernemers en visionairs die doortastend, eigenwijs en vasthoudend geloofden in wat zij deden. Het zijn deze karakter-eigenschappen die hebben bijgedragen aan de vorming van Grolsch. Projecten of initiatieven die op termijn een winst voor de maatschappij kunnen of gaan opleveren.

 

 

Aanvragen met onderstaande karaktereigenschappen worden niet in behandeling genomen:

-   Het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds sponsort geen: commerciële activiteiten, politiek geëngageerde evenementen of organisaties, evenementen of projecten van religieuze aard, individuen (maar uitsluitend organisaties, teams of evenementen), geen sporten met een hoog risicogehalte en/of directe/actieve sportsponsoring, organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met drugs, organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexe of politieke overtuiging, geen scholen / jeugd en alleen sponsoring vanaf 18+;

-   Er worden geen salarisfinancieringen verstrekt voor personen of promotieonderzoeken, geen studiereizen;

 

 

Juryleden fonds

De jury bestaat uit 5 personen, waarvan 4 werkzaam zijn bij Grolsch en 1 extern jury lid.  Zij vormen samen de commissie van het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds. De juryleden van het fonds beoordelen individueel de aanvragen om vervolgens plenair te bespreken. Op basis van de ranking die hieruit volgt wordt het aantal punten aan de aanvraag toegekend. De externe referenten zijn afkomstig uit de regio en zijn aantoonbaar actief in het maatschappelijk middenveld.

 

De commissie geeft geen schriftelijk oordeel per aanvraag. Indieners ontvangen daarom ook geen gemotiveerde afwijzing of honorering. De behandeling van de aanvraag bestaat niet uit een gedetailleerde beoordeling. De aanvragers kunnen geen bezwaar maken tegen besluiten die de commissie heeft genomen.

 

Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds-avond

Ieder jaar worden rond 11 mei uitgenodigd op de Brouwerij voor de Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds-avond. Het is een avond waar de organisaties, waarvan een aanvraag is gehonoreerd zijn uitgenodigd. Elke organisatie mag enkele personen meenemen.

 

Onder het genot van een glas Grolsch en een hapje, krijgen de deelnemers als het in het programma past, zelf ook de gelegenheid zichzelf te presenteren.

 

 

Communicatie

In de aanvraag bij de deelnemers wordt ingegaan op de communicatie en de zichtbaarheid van het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds als voorwaarde voor het ontvangen van financiering.

Per gefinancierd project en/of initiatief moet de tegenprestatie helder zijn. In eerste instantie wordt daar dus niet om gevraagd, maar bij een definitieve toekenning van een bijdrage uit het fonds, moet de organisatie aangeven wat zij hieraan gaan doen om Grolsch en het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds zichtbaar te maken.